Välkommen till ....

Jämtlands Nyby

Styrelsen informerar.

Nyaste meddelandet överst.

 

Vattenprover på agendan Vid februarisammanträdet 2008 med Miljö- och Samhällsnämnden i Östersunds kommun uppmärksammade nämnden den skrivelse som Byggnadsföreningen Nybygården gjort angående de tvingande provtagningarna av det egna bruksvattnet samt de tämligen stora kostnader detta kommer att medföra. Med anledning av detta fick nämndens ledamöter en föredragning av kommunens ansvarige tjänsteman. Man kunde konstatera att kommunen inte uppmärksammat vilka följder de avgifter och kostnader som är förenade med provtagningarna får för de mindre föreningarnas ekonomier. Föredragningen resulterade i att kommunen kommer att se över möjligheterna att genomföra vissa provtagningar i egen regi. Detta skulle då kunna ske till avsevärt lägre kostnader. //PE

 

VATTENPROVER Östersunds kommun, miljö och hälsa, kan komma att besluta att föreningar som äger fastigheter eller har offentliga arrangemang skall undersöka och dokumentera sitt råvatten 2-6 gånger per år. Proverna skall ligga till grund för föreningens egenkontroll beträffande vattenförsörjningen. Att ha koll på sitt vatten är helt rätt - men inte till vilka priser som helst. Enligt Hjortens laboratorium kostar ett "vanligt prov" runt 1.600 kr per gång. Ett så kallat utökat prov, som också måste genomföras, kan kosta mer än det dubbla. För Nybygården kan det här innebära ökade kostnader med som lägst 3.500 kronor per år. För att täcka kostanderna kan föreningen tvingas att höja priserna för hyra av lokaler med 100%. Det kommer då inte att råda någon tvekan att hyresgästerna i så fall tittar efter närbelägna lokaler i Strömsunds och Ragunda kommuner. Där har kommunerna inga som som helst planer på att föreningarna skall genomföra kostnadsdrivande vattenprover. I en skrivelse till Östersunds kommun, för Byggnadsföreningen Nybygården, har jag pekat på vilka konsekvenser det här kan få för små bygdegårdar med mindre starka ekonomier.

//P.E.

JÄMTKRAFT UTÖKAR Den 18 december skall kommunfullmäktige i Östersunds kommun anta ett nytt så kallat ägardirektiv för Jämtkraft. Av det framgår bl.a...."att bolaget på skäliga villkor ska söka förvärva den eldistributionsverksamhet inom bolagets yttre områdesgräns, som för närvarande ej ägs av bolaget... Kort sagt innebär det här att Jämtkraft har för avsikt att köpa ledningsnätet och överta eldistributionen bland annat till byarna Norra- och Södra Greningen, Källåsen, Fjällandet m.fl. Fastän dom här byarna ligger inom Östersunds kommun så ägs ju ledningsnäten på dom här platserna av ett annat bolag som även sköter eldistributionen. I förlängningen kan Jämtkrafts initiativ innebära såväl lägre elpriser för de boende som tillgång till samma bredband som de flesta byar i Östersunds kommun redan har möjlighet att anslutna sig till.

//P.E.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Styrelsen ( årsmötet 11/4-10 )

Ordf. Alvi Berglund. 92049
Sek. Brigitte Åström. 92043
Kassör Anders Olofsson. 92050
Ledamot. Gunilla Brännström. 92061
Ledamot. Gunnar Thyselius

Ersättare.

Ersättare. Gunnar Johansson. 92031

Vaktmästare. Susanne Staf. 92050

Byombud till Kyrkan:

Gunvor Olofsson. 92014

Birgit Rundgren 92044

Festkommitté:

Ansvarig, Gunilla Brännström. 92061

 

Protokoll Årsmöte Nyby Byggnadsförening 20/4-2008